Mga Aralin sa Wika at Panitikan: Baitang 9

Unang Markahan: Panitikan mula sa Timog Silangang Asya

Ikalawang Markahan: Panitikan mula sa Silangang Asya

Ikatlong Markahan: Panitikan mula sa Kanluran at Timog Asya