Tag: kayestellazeehandeelar

  • Kay Estella Zeehandeelar: Liham ng isang Prinsesang Javanese

    Mga Talasalitaan: Mga Tauhan: Raden Adjing Kartini – ang sumulat ng liham, panganay sa tatlong babaeng anak ng Regent ng Japara. Estella Zeehandelaar – ang sinulatan ng liham. isang babaeng Dutch o Olandes Pangeran Ario Tjondronegero ng Demak – ang lolo ng Prinsesang Javanese, sang kilalang lider ng kulisang progresibo, regent ng Gintnang Java na…